• Tổng số nhân sự: 218 nhân viên
  • Trình độ nhân sự:
  • Thạc Sĩ: 01
  • Cử nhân Đại Học: 40
  • Cao Đẳng và Trung Cấp : 40
  • Công nhân & lái xe : 137

Với cơ cấu tổ chức như trên: Chủ Tịch Hội Đồng kiêm Tổng Giám Đốc là người có quyền đưa ra các quyết định ở cấp cao nhất. Và ngay bên dưới được sự hỗ trợ bởi 4 Giám Đốc các phòng ban. Mỗi phòng ban lần lượt có các chức năng và nhiệm vụ riêng.